fbpx
Ośrodek badań klinicznych we Wrocławiu
Umów konsultacje
Zapraszamy od 08:00 do 16:00

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Badań Klinicznych LexMedica, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław

W zależności od rodzaju nośnika treści zawarte w niniejszej polityce mogą być przekazane osobiście,
przez e-mail, pocztowo, telefonicznie lub poprzez publikację na naszej stronie internetowej.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Badań Klinicznych LexMedica, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław oraz wszelkie podmioty powiązane ze spółką i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.
Mogą się Państwo się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Ośrodek Badań Klinicznych LexMedica, ul. Weigla 12, 53-114 Wrocław
- przez formularz kontaktowy na stronie https://lexmedica.eu/kontakt
- przez e-mail: office@lexmedica.eu

  1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez e-mail: office@lexmedica.eu

  1. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
- ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zawarcia i wykonywania umów, świadczenia usług laboratoryjnych lub świadczenia innych usług medycznych, jakie okażą się konieczne w celu przeprowadzenia procesu leczenia, a także w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych,
- przeprowadzania rekrutacji i udziału w badaniach klinicznych,
- obsługiwania Państwa próśb i zapytań kierowanych do nas wszystkimi kanałami komunikacji (np. telefonicznie, przez formularz kontaktowy, mailowo etc.),
- kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej udzielanych świadczeń,
- dokonywania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
- obsługi reklamacji jeśli wpłyną,
- archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny kliniki),
- zapewnienia wysokiej jakości usług (nagrywanie rozmów telefonicznych),
- nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:
- umowa z pacjentem/klientem na wykonanie usługi,
- zgoda na udział w procesie rekrutacji i udział w badaniu klinicznym,
- prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych,
- umowa o pracę lub inny stosunek pokrewny,
- przepisy prawa.


W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać, po wyrażeniu od Państwa stosownej zgody, w celu przedstawienia Państwu oferty handlowej i innych informacji związanych udzielaniem usług.

  1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez:
- czas udzielania świadczeń medycznych oraz usług z nimi związanych lub powiązanych,
- czas, w którym przepisy obowiązującego prawa nakazują przechowywać Państwa dane osobowe.
- czas trwania zawartych umów, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej Państwa umowy np. umów dotyczących przechowywania komórek rozrodczych i zarodków, umów z firmami farmaceutycznymi i firmami reprezentującymi sponsorów badań klinicznych, a w przypadku dochodzenia przez Ośrodek Badań Klinicznych LexMedica roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów − przez czas trwania takich postępowań

Dane osobowe zebrane od Państwa w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

  1. Odbiorcy Państwa danych osobowych

Będziemy przekazywać dane osobowe:
- innym podmiotom leczniczym przetwarzającym dane osobowe, z którymi posiadamy zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych, koniecznych do wykonania lub przeprowadzenia w czasie udzielania świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których bezpośrednio nie wykonujemy.
- podmiotom niemedycznym, które przetwarzają Państwa dane na podstawie zawartej z Ośrodek Badań Klinicznych LexMedica umowy przetwarzania danych (np. obsługa systemów informatycznych, obsługa prawna),
- podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
- podmiotom upoważnionym przez Państwa.

Państwa dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego tylko za Państwa dodatkową zgodą.

  1. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile nie istnieje inny obowiązek prawny dalszego ich przetwarzania,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z administratorem danych (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Obowiązek podania danych

Odmowa przekazania danych osobowych w zakresie wymaganych prawem lub niezbędnych do wykonania usługi spowoduje brak udzielenia jakichkolwiek usług. W pozostałym zakresie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.